THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

THÔNG BÁO ĐẾN PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH VỀ LỊCH KHÁM SÀNG LỌC TRẺ EM BỊ BỆNH TIM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ( Dành cho trẻ từ 16 tuổi trở xuống)

Ngày đăng: 25-02-2021

UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 280  /SGDĐT-GDTrH

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2021

V/v phối hợp tổ chức khám sàng lọc cho

trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh năm 2021

 

Kính gửi:

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
 • Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 232/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 22/02/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tổ chức khám sàng lọc, chỉ định phẩu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh năm 2021.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về Chương trình khám lọc tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn, cụ thể:

 1. Đối tượng hưởng lợi: tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (từ dưới 16 tuổi trở xuống).
 2. Quyền lợi được hưởng: được khám sàng lọc miễn phí và có cơ hội sớm phát hiện bệnh để phẫu thuật miễn phí.
 3. Thời gian, địa điểm khám lọc
 • Thời gian: từ ngày 15/03 - 20/03/2021.
 • Địa điểm: theo phụ lục Công văn số 232/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 22/01/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (gửi kèm theo Công văn này).

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Như trên (thực hiện);
 • Sở LĐTBXH (biết, phối hợp);
 • Sở Y tế (biết, phối hợp);
 • Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
 • Website Sở GDĐT;
 • Lưu: VT, GDTrH.
 

                                                                                KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                Đinh Thị Lan

 

LỊCH KHÁM SÀNG LỌC TIM BẨM SINH CHO ĐỐI TƯỢNG TRẺ EM NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số: …../SLĐTBXH-BVCSTE, ngày …./02/2021 của Sở Lao động-TB&XH)

Thời gian

Cấp huyện/ thành phố

Địa điểm khám

Ghi chú

Ngày 15/03/2021 (Thứ 2)

Sáng

08h00 – 11h00

Huyện Kon Plong

Trạm Y tế xã Đắk Tăng

Thông báo xã Măng Bút về xã Đắk Tăng khám.

Chiều

13h30 - 17h00

Trạm Y tế xã Đắk Ring

Thông báo xã Đắk Nên về xã Đắk Ring khám.

Ngày 16/03/2021 (Thứ 3)

Sáng

08h00 – 11h00

Huyện Ia’Hdrai

Trạm Y tế xã Ia Tơi

 

Chiều

13h30 - 17h00

Trạm Y tế xã Ia Đal

 

Ngày 17/03/2021 (Thứ 4)

Sáng

07h30 – 11h00

Huyện Sa Thầy

Trạm Y tế xã Ia Xier

 

Chiều

13h30 - 17h00

Thành phố Kon Tum

Huyện Đắk Hà

Huyện Kon Rẫy

Trạm Y Tế xã Đăk Cấm

Các đối tượng ở các xã của huyện Đăk Hà gần thành phố Kon Tum có thể về khám

Ngày 18/03/2021 (Thứ 5)

Sáng

08h00 – 11h00

Huyện Tu Mơ Rông

Trạm Y tế xã Đắk Rơ Ông

Thông báo xã Đắk Tơ Kan, Đắk Sao, Đắk Na về Đắk Rơ Ông khám.

Chiều

14h00 - 17h00

Trạm Y tế xã Văn Xuôi

Thông báo xã Ngọc Yêu, Ngọc Lây về xã Văn Xuôi khám.

Ngày 19/03/2021 (Thứ 6)

Sáng

08h00 – 11h00

Huyện Đắk Glei

Trạm Y tế xã Đắk Choong

Thông báo xã Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh về xã Đắk Choong khám

Chiều

14h00 - 17h00

Trạm Y tế xã Đắk Môn

Thông báo xã Đắk Long, Đắk Kroong về xã Đắk Môn khám.

Ngày 20/03/2021

(Thứ 7)

Sáng

07h30 – 11h00

Huyện Ngọc Hồi

Trạm Y tế xã Sa Loong

 

Chiều

13h30 - 17h00

Huyện Đắk Tô

Trạm Y tế xã Ngọc Tụ

 

* Lưu ý: Thông tin đến các đối tượng trên địa bàn toàn huyện, thành phố biết địa điểm khám. Nếu còn thời gian khám và đối tượng trẻ em đi khám tại các Trạm y tế xã không nhiều, đề nghị Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố liên hệ các trường mầm non, tiểu học để đoàn đến trường khám sàng lọc phát hiện tim bẩm sinh cho trẻ em. Các xã khác trên địa bàn các huyện, thành phố có thể chọn các địa điểm được thông báo để thông báo cho đối tượng đến khám.

TIN TỨC LIÊN QUAN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6

Ngày đăng: 15-04-2021141
BIỂU DƯƠNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO TRONG KÌ THI GVG CẤP TỈNH LẦN THỨC IX

BIỂU DƯƠNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO TRONG KÌ THI GVG CẤP TỈNH LẦN THỨC IX

Ngày đăng: 14-04-202190
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường khối 6-7-8

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường khối 6-7-8

Ngày đăng: 13-04-2021185
Hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày đăng: 20-03-2021139
back-to-top