THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ VĂN THỂ MỸ

person1

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hảo

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0973730345

Email: manhhao83sport@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0122444647

Email: ntlananh.ltt@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quang

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0986532148

Email: nnquang0303.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Mai Viết Đào

Chức vụ: Tổ Phó

Điện thoại: 0987874763

Email: mvdao2005.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Lê Văn Thanh

Chức vụ: Tổ Trưởng

Điện thoại: 0935896124

Email: lvthanh0903.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thế Cường

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0905342087

Email: ntcuong1903.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Linh

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0982302450

Email: thuylinhmtkt@gmail.com

person1

Họ và tên: Võ Thị Nguyên Hằng

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0934771431

Email: cuncon.mario@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Đạo Quang

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0796787479

Email: daoquangthc@gmail.com

back-to-top