THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ VĂN PHÒNG

person1

Họ và tên: Lê Thị Hoàng Anh

Chức vụ: Tổ viên

Điện thoại: 0963078946

Email: lethihoanganhkpl@gmail.com

person1

Họ và tên: Đỗ Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Tổ Trưởng

Điện thoại: 0364511070

Email: dothithuykieu88@yahoo.com.vn

person1

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hòa

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0947687906

Email: pthoa.ytekt@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0935105246

Email: nguyenthikhanhhuyen2603@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0169777271

Email: phuongthanh.qb@gmail.com

person1

Họ và tên: Trần Thị Thu

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 032620456

Email: @gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Hóa

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0983165779

Email: @gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Duy La

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0977430659

Email: @gmail.com

back-to-top