TỔ TOÁN

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Tổ Viên
Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Tổ Viên
Lê Thị Tuyết Vinh

Lê Thị Tuyết Vinh

Tổ Viên
Châu Thị Bích Hoàng

Châu Thị Bích Hoàng

Tổ trưởng
Đỗ Thị Thanh Hương

Đỗ Thị Thanh Hương

Tổ phó
Vũ Thị Việt Thanh

Vũ Thị Việt Thanh

Tổ Viên
Ngô Thị Vân Chuyên

Ngô Thị Vân Chuyên

Tổ Viên
Trần Vị

Trần Vị

Tổ Viên
Trần Quốc Cảnh

Trần Quốc Cảnh

Tổ Viên
Nguyễn Thị Kim Trà

Nguyễn Thị Kim Trà

Tổ Viên
Đoàn Xuân Yên

Đoàn Xuân Yên

Tổ Viên
Ao Thành Trung

Ao Thành Trung

Tổ Viên
Phạm Thị Bích Thảo

Phạm Thị Bích Thảo

Tổ viên
Trần Thanh Đức

Trần Thanh Đức

Tổ viên
Bùi Thị Bình

Bùi Thị Bình

Tổ viên