THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ TIẾNG ANH

person1

Họ và tên: Phan Thị Thanh Hoàng

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0398455115

Email: phanthithanhhoang85@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Dụng

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0986959358

Email: mykhanhkt@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiền

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0905019285

Email: ntmhien0402.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Lê Thị Nhất Nguyên

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0905446234

Email: ltnnguyen0707.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương

Chức vụ: Tổ Trưởng

Điện thoại: 0905331101

Email: htmhuong1101@gmail.com

person1

Họ và tên: Trần Thị Thu Vân

Chức vụ: Tổ Phó

Điện thoại: 0905865996

Email: tttvan0106.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Trần Thị Tuyết Sương

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0383166331

Email: tranthituyetsuong88@gmail.com

back-to-top