TỔ THỂ DỤC - NGHỆ THUẬT

Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành

Tổ viên
Phạm Chí Tâm

Phạm Chí Tâm

Tổ viên
Nguyễn Đạo Quang

Nguyễn Đạo Quang

Tổ viên
Võ Thị Nguyên Hằng

Võ Thị Nguyên Hằng

Tổ viên
Nguyễn Thị Thúy Linh

Nguyễn Thị Thúy Linh

Tổ viên
Mai Viết Đào

Mai Viết Đào

Tổ Phó chuyên môn
Nguyễn Thế Cường

Nguyễn Thế Cường

Tổ trưởng chuyên môn
Lê Văn Thanh

Lê Văn Thanh

Tổ Trưởng
Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Ngọc Quang

Tổ viên
Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Tổ Viên
Nguyễn Mạnh Hảo

Nguyễn Mạnh Hảo

Tổ viên