THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ SỬ-ĐỊA

person1

Họ và tên: Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0944638869

Email: tthieu1406.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0385018213

Email: nthien0601.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lụa

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0935573975

Email: ntlua1511.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Chức vụ: Tổ Trưởng

Điện thoại: 0977521060

Email: nthdiem1805.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Đặng Thị Huệ

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0985190898

Email: huekr2@gmail.com

person1

Họ và tên: Đào Thị Hảo

Chức vụ: Tổ Phó

Điện thoại: 0949162148

Email: haothao.kt@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0989486407

Email: nthuyen0206.llkt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0978110932

Email: phuonganh0301@gmail.com

back-to-top