TỔ SỬ -ĐỊA - GDCD

Nguyễn Thị Kim Phượng

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tổ viên
Nguyễn Thị Kim Dinh

Nguyễn Thị Kim Dinh

Tổ viên
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Tổ Viên
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tổ Viên
Đào Thị Hảo

Đào Thị Hảo

Tổ Phó chuyên môn
Đặng Thị Huệ

Đặng Thị Huệ

Tổ Viên
Nguyễn Thị Hồng Diễm

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Tổ Trưởng chuyên môn
Nguyễn Thị Lụa

Nguyễn Thị Lụa

Tổ Viên
Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

Tổ Viên
Trần Thị Hiếu

Trần Thị Hiếu

Tổ Viên