THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ NGỮ VĂN

person1

Họ và tên: Lưu Thị Liên Phương

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0982204170

Email: ltlphuong2204.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Trương Thị Kim Nhu

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 905002586

Email: truongthikimnhu@gmail.com

person1

Họ và tên: Lương Hoàng Phg Thảo

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0978483017

Email: lhpthao0304.ltt@gmail.com

person1

Họ và tên: Lê Kim Uyên

Chức vụ: Tổ phó

Điện thoại: 0983553539

Email: lkuyen0606.tckt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Phan Thị Thuý Hà

Chức vụ: Tổ Trưởng

Điện thoại: 0393759272

Email: pttha2511.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 387184979

Email: nthoa.gdsathay@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dinh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 976730463

Email: linhkhanh78@gmail.com

person1

Họ và tên: Huỳnh Thị Bích Vân

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0165319503

Email: htbvan0111.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Từ Thị Xuân Liên

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0126887962

Email: ttxlien0502.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Đồng Thị Thanh Dung

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0366325014

Email: thanhdungpeklp@gmail.com

person1

Họ và tên: Cao Thị Nhàn

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0963943357

Email: thanhnhanthspltt@gmail.com

back-to-top