TỔ NGỮ VĂN

Nguyễn Thị Phương Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh

Tổ Viên
Lương Hoàng Phg Thảo

Lương Hoàng Phg Thảo

Tổ phó chuyên môn
Lưu Thị Liên Phương

Lưu Thị Liên Phương

Tổ Viên
Trương Thị Kim Nhu

Trương Thị Kim Nhu

Tổ Viên
Lê Kim Uyên

Lê Kim Uyên

Tổ phó
Phan Thị Thuý Hà

Phan Thị Thuý Hà

Tổ Trưởng
Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Tổ Viên
Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Nguyệt

Tổ viên
Huỳnh Thị Bích Vân

Huỳnh Thị Bích Vân

Tổ Viên
Từ Thị Xuân Liên

Từ Thị Xuân Liên

Tổ Viên
Đồng Thị Thanh Dung

Đồng Thị Thanh Dung

Tổ Viên
Cao Thị Nhàn

Cao Thị Nhàn

Tổ Viên