THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ HÓA-SINH

person1

Họ và tên: Ngô Thị Kim Soa

Chức vụ: Tổ Trưởng

Điện thoại: 03987240

Email: ntksoa2012.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Đủ

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0905547007

Email: ntdukt1981@gmail.com

person1

Họ và tên: Võ Thị Kim Quy

Chức vụ: Tổ Phó

Điện thoại: 0866453467

Email: vtkquy2312.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Đỗ Trần Bích Thủy

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0794515870

Email: dtbthuy0612.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Nguyễn Thái Hòa

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0906582008

Email: thaihoakt@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Gương

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0976779578

Email: thanhguong84@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0989114736

Email: nguyenthikimchikt1982@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Văn Tú

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0905940594

Email: vantunguyen555@gmail.com

person1

Họ và tên: Võ Thị Ái Nhi

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 972478135

Email: ainhikn@gmail.com

person1

Họ và tên: Đặng Thị Dung

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 384219128

Email: dung26011985@gmail.com

person1

Họ và tên: Đinh Thị Hường

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 984281892

Email: hhuonghuyen@gmail.com

back-to-top