THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

BAN GIÁM HIỆU

person1

Họ và tên: ThS Trương Văn Huy

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0986621499

Email: nguyenhuy.kontum@gmail.com

person1

Họ và tên: ThS Trần Ngọc Lâm

Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: 0914059218

Email: thspltt@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Lê Thanh Hương

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại: 0862441568

Email: lehuonglttkt2020@gmail.com

back-to-top