KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI

20-03-2021

SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THSP LÝ TỰ TRỌNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

            Số:    /KH-LTT                                                     Kon Tum,  ngày    tháng    năm  2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện ba công khai

                                 

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT – BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học;

            - Căn cứ vào Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Công văn số 1658/SGDDT-VP ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức, xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục;

- Căn cứ Kế hoạch 28/KH-LTT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của trường THCS-THSP Lý Tự Trọng về Kế hoạch năm học 2020-2021;

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng lập kế hoạch  thực hiện chế độ 3 công khai năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÔNG KHAI

- Thực hiện công tác công khai của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thu chi tài chính để toàn bộ cán bộ, giáo viện, nhân viên, học sinh, phụ huynh và xã hội có thể theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá các hoạt động của nhà trường trong năm học 2020- 2021 theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tang cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các thành viên trong  nhà trường trong công tác quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN          

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

  1. Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương

trình giáo dục của nhà trường, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh ở trường, kết quả đánh giá về năng lực, phẩm chất, học tập của học sinh (Biểu mẫu 09).

  1. Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng kết kết

quả cuối năm, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, dự xét tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, học sinh nam/nữ, học sinh dân tộc thiểu số (Biểu mẫu 10).

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

  1. Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học tối

thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định( Biểu mẫu 11).

  1. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên theo chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 12).

3. Công khai thu chi tài chính

  1. Tình hình tài chính của nhà trường: Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện

hành và quy chế công khai tài chính. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

  1. Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác

theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

  1. Các khoản thu theo năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội

họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước, mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất), mức chi thường xuyên/1 học sinh, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

  1. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí

đối với người thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

     đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

            - Công khai trên trang thông tin điện tử của trường vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính

đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

            - Niêm yết công khai tại bảng thông tin của trường đảm bảo thuận lợi để xem xét. Thời

điểm công khai là tháng 6 hẳng năm và cập nhất đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm

- Tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định.

- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2020-2021 và xây dựng kế hoạch công khai của năm học 2021-2022.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường ở các cấp.

- Thực hiện công bố các kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chù trì tổ chức bằng các hình thức như sau:

+ Công bố công khai trong các cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường, các cuộc họp liên tịch.

+ Niêm yết công khai các kết quả kiểm tra tại bảng thông tin của nhà trường.

+ Công khai trên trang thông tin điện tử của trường

   2. Trách nhiệm của các thành viên thực hiện công tác 03 công khai trong nhà trường

2.1. Các Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Trương Văn Huy (Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn): hoàn thành các nội dung công khai theo biểu mẫu 9 và biểu mẫu10.

- Đ/c Nguyễn Lê Thanh Hương (Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC): hoàn thành các nội dung công khai theo biểu mẫu 11.

2.2. Tổ Văn phòng

- Đ/c: Đỗ Thị Thúy Kiều (văn phòng) : hoàn thành các nội dung công khai theo biểu mẫu 12.

- Đ/c Lê Thị Hoàng Anh (kế toán): thực hiện công khai các nội dung liên quan đến thu, chi tài chính:

+ Công khai các quỹ từ ngân sách, các quỹ khác trong nhà trường.

+ Niêm yết công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính.

+ Công khai các khoản thu, chi hằng năm: chi lương, chi thường xuyên, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, mức thu nhập hàng tháng của CB, GV, NV, mức thu chi thường xuyên/1HS, chi đầu tư, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trong nhà trường.

+ Công khai các kết quả kiểm toán (nếu có).

2.3. Ban thanh tra nhân dân

- Có trách nhiệm thanh tra các quỹ đúng thời gian, công khai vào hội nghị viên chức hàng năm và niêm yết công khai tại bản tin nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện 3 công khai trong năm học 2020-2021 của Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng . Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng và bảo quản tài sản nhà trường đạt hiệu quả cao nhất ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỜNG

- Ban giám hiệu (chỉ đạo thực hiện);                                            Trần Ngọc Lâm

- Các tổ chức, bộ phận ( thực hiện);

- Lưu: VT.

                        

KẾ HOẠCH KHÁC